Αίτηση Υπαγωγής στο Εκπτωτικό Πρόγραμμα του Πεζοπορικού Συλλόγου Ζακύνθου

“Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή”

Αν επιθυμείτε τη συνεργασία μαζί μας συμπληρώστε την φόρμα, με όλα τα στοιχεία σας και ιδιαίτερα να μας περιγράψετε αναλυτικά και επακριβώς την εκπτωτική σας προσφορά.

  Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από εδώ (ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) και να την προσκομίσετε συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη στο προσωρινό γραφείο του «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή» στην οδό Αγ. Διονυσίου 60, στο ισόγειο Εργαστήριο Αγιογραφίας του Μπιάζη Νικόλαου ή να τη στείλετε σκαναρισμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@meparea.gr

  Μετά την αποδοχή της αίτησης σας θα αναρτηθεί αναλυτικά η εκπτωτική σας προσφορά το διαδικτυακό τόπο μας (www.meparea.gr).

  ***Με την παρούσα αιτούμαι την υπαγωγή της επιχείρησής μου στο Εκπτωτικό Πρόγραμμα του Πεζοπορικού Συλλόγου Ζακύνθου “Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή”. Δεσμεύομαι να παρέχω τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μου σε προνομιακές τιμές, σύμφωνα με όσα ανωτέρω αναφέρονται, στα μέλη του Πεζοπορικού Συλλόγου Ζακύνθου “Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή”.

  Προς τούτο πρέπει κατά την προμήθεια του προϊόντος ή της υπηρεσίας να επιδεικνύεται Ταυτότητα Μέλους του Πεζοπορικού Συλλόγου Ζακύνθου “Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή” σε ισχύ. Αναγνωρίζω ότι η αποδοχή ή μη της παρούσας αίτησης απόκειται στην κυριαρχική εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου του Πεζοπορικού Συλλόγου Ζακύνθου “Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή”, ο οποίος μπορεί να διακόπτει οποτεδήποτε αναιτιολογήτως και αζημίως, τη συνεργασία.

  Μετά την αποδοχή της αίτησής μου επιθυμώ την προβολή της επιχείρησής μου και την αναγραφή της προσφοράς μου (εν περιλήψει) στην ιστοσελίδα του Πεζοπορικού Συλλόγου Ζακύνθου “Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή” www.meparea.gr , προς το σκοπό ενημέρωσης των μελών μου. Η αποδοχή της αίτησής μου δεν συνεπάγεται οποιοδήποτε αποκλειστικό δικαίωμα.

  Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας εκ μέρους της επιχείρησής μου οφείλω να ειδοποιήσω τον Πεζοπορικό Σύλλογο Ζακύνθου “Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή” εγγράφως επί αποδείξει, προ 30 ημερών.

   

  Για την αποδοχή ή μη της αίτησης αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή», το οποίο διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας για οποιοδήποτε λόγο , και ιδίως σε περίπτωση μονομερούς μεταβολής των όρων της προσφοράς εκ μέρους των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων είτε παραπόνων εκ μέρους των μελών του για την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, ή για τυχόν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (π.χ. άγρα πελατών μέσω τηλεφώνου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων εξ αποστάσεως). Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Εκπτωτικό Πρόγραμμα οφείλουν να τηρούν απαρεγκλίτως την νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτών, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα των μελών του «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή».

  Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μπορούν να διακόπτουν τη συνεργασία τους με έγγραφη ειδοποίηση στον «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή» προ 30 ημερών.

  Η συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν δημιουργεί οποιοδήποτε δικαίωμα αποκλειστικότητας για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Ο «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή» διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει κατ’ απόλυτη κρίση επιχειρήσεις και επιτηδευματίες στο εκπτωτικό του πρόγραμμα.

  Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών η έκπτωση παραχωρείται επί του τιμοκαταλόγου της επιχείρησης ή του επαγγελματία.

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  Στο πλαίσιο του παρόντος ΕΚΠΤΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ο «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή» είναι δυνατό να επεξεργαστεί και τα προσωπικά σας δεδομένα που θα εισάγαγετε / συμπληρώσετε στα ανωτέρω πεδία της παρούσας Αίτησης. Τα στοιχεία αυτά υπόκεινται σε επεξεργασία μόνον για την εξέταση της υποβαλλόμενης αίτησης και, σε περίπτωση που αυτή γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή», όσα δεδομένα είναι απαραίτητα από τη φύση της επιχείρησής σας (ατομική, προσωπική εταιρία, μονοπρόσωπη ΕΠΕ κλπ) θα συμπεριληφθούν, στον κατάλογο των επιχειρήσεων – επαγγελματιών οι οποίοι προσφέρουν, σε προνομιακές τιμές, τα προϊόντα-υπηρεσίες τους στα μέλη του «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή».

  Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η λήψη μέτρων κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης ανάμεσα στον «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή» και στην επιχείρησή σας και, σε περίπτωση σύναψης σύμβασης, η εκτέλεση αυτής (άρ. 6 §1(β) ΓΚΠΔ).

  Τα συλλεγόμενα δεδομένα θα προβάλλονται μέσω του ιστοτόπου www.meparea.gr και δεν θα διαβιβαστούν σε οποιονδήποτε τρίτο.

  Ως χρόνος τήρησης αυτών ορίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο είναι σε ισχύ η μεταξύ μας σύμβαση.

  Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Ο «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή», οδός Αγ. Διονυσίου αρ. 60, ΤΚ 29100, Ζάκυνθος.

  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του «ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Με ΠΑΡΕΑ χρωματίζουμε τη ζωή»  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@meparea.gr .

  Μπορείτε, επίσης, να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής με υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@meparea.gr .
  Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήθηκε κάποιο αίτημά σας, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr), Λ. Κηφισίας αρ. 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα, τηλ. +30-210 6475600, φαξ +30-210 6475628.